Syllabus

DescriptionSummaryAction
तह १० मूख्य व्यवस्थापक पदको पाठ्‍यक्रमDownload
तह ९ अधिकृतस्तर पदको पाठ्‍यक्रमDownload
तह ८ अधिकृतस्तर पदको पाठ्‍यक्रमDownload
तह ७ नायब व्यवस्थापक पदको पाठ्यक्रमDownload
तह ६ सहायक व्यवस्थापक पदकाे पाठ्यक्रमDownload
तह ५ सहायक ‘क’ पदको पाठ्यक्रमDownload
तह ४ सहायक ‘ख’ पदको पाठ्यक्रमDownload
फाराम खुल्ला तथा आप्र पदDownload
फाराम कासमुDownload
का.स.मु बढुवा,आ.प्र. तथा खुला परीक्षाको सूचनाDownload