Agent Forms

S.No.DescriptionAction
1)Agent application form for License renewal (बीमा अभिकर्ताको ईजाजपत्र नबिकरणको लागि निबेदन)Download
2)Agent Application form for duplicate License( प्रतिलिपिका लागि निबेदन)Download
3)Agent Application form for New License (नयाँ अभिकर्ताको ईजाजपत्रको लागि निबेदन)Download
4)Agent Kyc (अभिकर्ता केः वाईः सी)Download
5)Self Declaration Form(स्वेच्छिक छनौट सम्बन्धमा )Download