Policies, Act and Regulations

Policies, Act and RegulationsAction
राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली,२०७५Download
राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४Download
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधीक जीवन बीमा संचालन कार्यविधि २०७५Download
राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५Download
बीमा ऐन, २०४९Download