Policies, Act and Regulations

Policies, Act and RegulationsAction
राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली,२०७५Download
राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४Download
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधीक जीवन बीमा संचालन कार्यविधि २०७५Download
राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५Download
बीमा ऐन, २०४९Download
बीमा ऐन, 20७9Download
बीमकको संस्थाित सशुसासन सम्बन्धी निर्देशिका, 2079Download
बीमाको पूनर्वीमा निर्देशिका, 2078Download
जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका, 2078Download
स‌ंस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका , 2078Download
Risk Based Capital and Solvency Directive, 2078Download