Children’s Marriage and Education Endowment Life Assurance

Children’s Marriage and Education Endowment Life Assurance

Children’s Marriage and Education Endowment Life Assurance

बालबच्चाको शिक्षा तथा विवाह सावधिक जीवन बीमा

अभिभावक वा संरक्षकले आफ्नो बालबच्चाको विवाह वा शिक्षाको निमित्त तोकिएको अवधिमा एकमुष्ट रकम पाउने गरी गरिने बीमालाई बाल-बच्चाको विवाह तथा शिक्षा सावधिक जीवन बीमा भनिन्छ । यो बीमा अभिभावक वा संरक्षकले जुन बालबालिकाको हितमा बचत गर्न खोजेको हो सो बालबालिका इच्छाइएको व्यक्तिमा लेखाई आफ्नो जीवन बीमा गराउनु पर्दछ र अन्य जीवन बीमा योजनाको जस्तै तोकिएको समय समयमा बीमाशुल्क तिर्दै जानु पर्दछ । निर्धारित अवधि अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाशुल्क तिर्नुपर्दैन । तर बीमालेखमा लेखिएको बीमांक र बोनसको भुक्तानी निर्धारित गरिएको अवधि समाप्त भएपछि मात्र गरिन्छ।यदि जुन बच्चाको नाममा बीमा गरिएको छ उसको बीमा समाप्त हुनु अगावै मृत्यु भएमा उसको नाममा रहेको बीमा अर्को बालबच्चाको नाममा नामसारी गर्ने वा समर्पण मूल्य लिने वा बीमा संचालन गरिरहने हक अभिभावक वा संरक्षकमा हुन्छ । यस बीमा योजनामा तुलनात्मक रुपमा सावधिक जीवन बीमामा भन्दा कम बीमाशुल्क लाग्छ । यस योजनामा पनि सबै अवधिका लागि वार्षिक बोनस दर प्रतिहजार रु.६५।÷प्रदान गरिदैँ आएको छ ।