Nepal Government Employee Insurance

DescriptionSummaryAction
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा सम्बन्धी फारमहरुअनुसूची १ को फारम।Download
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा सम्बन्धी फारमहरुअनुसूची २ को सम्बन्धी फारम।Download
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा सम्बन्धी फारमहरुअनुसूची ३ को सम्बन्धी फारम।Download
राष्ट्रसेवक मृत्यु दाबी सम्बन्धमा१ राष्ट्रसेवक मृत्यु दाबी भुक्तानीको लागि आवश्यक कागजातहरुDownload
राष्ट्रसेवक मृत्यु दाबी सम्बन्धमा२ बैंक खाताको विबरणDownload
राष्ट्रसेवक मृत्यु दाबी सम्बन्धमा३ मृत्यु दाबी सम्बन्धमाDownload
राष्ट्रसेवक मृत्यु दाबी सम्बन्धमा४ दाबी फछ‍्यौट पुर्जाDownload
राष्ट्रसेवक मृत्यु दाबी सम्बन्धमा५ अनुसुची ३Download
राष्ट्रसेवक मृत्यु दाबी सम्बन्धमा६ अनुसुची २(क)
दाबी कर्ताले भर्ने दाबी विवरण
Download
राष्ट्रसेवक अवकाश | राजिनामा पश्चात निरन्तरआवश्यक कागजात तथा फारमहरु।निरन्तर फारमDownload
राष्ट्रसेवक अवकाश | राजिनामा पश्चात निरन्तरआवश्यक कागजात तथा फारमहरु।KYC फारामDownload
राष्ट्रसेवक अवकाश | राजिनामा पश्चात निरन्तरआवश्यक कागजात तथा फारमहरु।COVID फारामDownload
राष्ट्रसेवक अवकाश | राजिनामा पश्चात समर्पण दाबी सम्बन्धी आवश्यक कागजात तथा फारमहरु।अवकाश राजिनामा आवश्यक कागजातDownload
राष्ट्रसेवक अवकाश | राजिनामा पश्चात समर्पण दाबी सम्बन्धी आवश्यक कागजात तथा फारमहरु।समर्पण निवेदनDownload
राष्ट्रसेवक अवकाश | राजिनामा पश्चात समर्पण दाबी सम्बन्धी आवश्यक कागजात तथा फारमहरु।दाबी फछ्यैट पुर्जाDownload
राष्ट्रसेवक अवकाश | राजिनामा पश्चात समर्पण दाबी सम्बन्धी आवश्यक कागजात तथा फारमहरु।बैंक खाताको विबरणDownload