Vision, Mission and Objectives

दुरदृष्टि (Vision) :

विश्वसनीय र पहिलो रोजाईको बीमा प्रदायकको रुपमा स्थापित हुने ।

ध्येय (Mission) :

बीमाको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्ने ।

उद्देश्य (Objectives) :

  • बीमाको वारेमा सचेतना फैलाउने ।
  • बीमाको पहुँचमा बृद्धि गर्दै व्यवसायमा विस्तार गर्ने ।
  • सरल र सुलभ सेवा उपलब्ध गराउने ।
  • प्रविधिको उच्चतम प्रयोगवाट बीमा वजारमा संस्थाप्रति रहेको विश्वास अभिबृद्धि गर्ने ।