Reports

DescriptionSummaryAction
राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको मृत्यु दावी भुक्तानी का लागी आवश्यक लिखित कागजातहरु Download
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको साबधिक जीबन बीमा सञ्चालन कार्यबिधी, २०७५ को अनुसूचीहरुDownload
अभिकर्ता प्रतिवेदन (Agent Report)Download