सेवा करारमा लिने सम्बन्धी खरिद कारवाही रद्द गरिएकाे सूचना

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी खरिद कारवाही रद्द गरिएकाे सूचना

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी खरिद कारवाही रद्द गरिएकाे सूचना