मुद्ददी निक्षेप राख्नको लागी गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताब सम्बन्धी सुचना

मुद्ददी निक्षेप राख्नको लागी गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताब सम्बन्धी सुचना

मुद्ददी निक्षेप राख्नको लागी गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताब सम्बन्धी सुचना

https://rbs.gov.np/wp-content/uploads/2023/08/bid-4.31-to-5.3-scaled.jpg