Career

 

 1. अन्तिम नतिजा र सिफारिस सम्बन्धि सूचना तह ६ (२०८०/१०/१४).
 2. अन्तिम नतिजा र सिफारिस सम्बन्धि सूचना तह ४ (२०८०/१०/१४).
 3. का. स . मु. द्वारा बढुवाको लागि सिफारिस तह ५ (२०८०/१०/१४)
 4. का. स . मु. द्वारा बढुवाको लागि सिफारिस तह ७ (२०८०/१०/१३)
 5. का. स . मु. द्वारा बढुवाको लागि सिफारिस तह ९ (२०८०/१०/१३)
 6. तह १०, मुख्य व्यवस्थापक पदमा का. स . मु. द्वारा बढुवाको लागि सिफारिस (२०८०/१०/१२ )
 7. अन्तिम नतिजा र सिफारिस सम्बन्धि सूचना तह ५ (२०८०/०७/१६ )
 8. अन्तिम नतिजा र सिफारिस सम्बन्धि सूचना तह ९ र ७ (२०८०/०७/१५ )
 9. अन्तिम नतिजा र सिफारिस सम्बन्धि सूचना तह १० (२०८०/०७/१५ )
 10. प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना(२०८०/०६/२६)
 11. ज्येष्ठता तथा का.स.मू को अन्तिम नतिजा तह ५ (२०८०/०६/२६ )
 12. ज्येष्ठता तथा का.स.मू को अन्तिम नतिजा तह ७ (२०८०/०६/२५ )
 13. ज्येष्ठता तथा का.स.मू को अन्तिम नतिजा तह ९ (२०८०/०६/२४ )
 14. तह १०, मुख्य व्यवस्थापक पदमा का. स . मु. द्वारा बढुवाको लागि सिफारिस (२०८०/०६/२४ )
 15. लिखित परीक्षाको नतिजा (आ.प्र  तथा खुल्ला )-२०८०/०६/२२ 
 16. का.स.मु बढुवाका लागी सम्भाव्य उम्मेदवार कर्माचारीहरुको नामावली(२०८०/०६/०८ )
 17. बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका  उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना (३|७७|७८)
 18. नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्बन्धी सूचना(सूचना नं २्०७७-७८)
 19. नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०७७।०४।२२)
 20. लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना(२०७७/०३/३०)
 21. खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी संशोधित सूचना(प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/२५ गते)
 22. खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना(प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१० गते)
 23. .आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त फाराम भर्ने सम्बनधी सूचना (प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१० गते)
 24. कार्यक्षमता मुल्यांकन बढुवाको लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१० गते)
 25. करार सेवामा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना(सूचना प्रकाशित मितिः २०७६।०६।१० गते)
 26. करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मितिः २०७६्।०४।१० गते)
 27. करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना(प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७६्।०३।६ गते)